Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Μ.Α.Ε.53644/23/Β/03/0001

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και τον διακριτικό τίτλο ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα  Παρασκευή, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Επιτάλιο Βώλακος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι  Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτατη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας η με απόδειξη στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στην εταιρεία πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης . Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Επιτάλιο 25/11/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικόλαος Δ. Γεωργακόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ